Fundamentem pedagogiki w naszej szkole jest Ratio Studiorum. Ta wywodząca się z jezuickich kolegiów metoda wzorowana jest na rekolekcjach ignacjańskich, których formuła ustalona została przez św. Igancego Loyolę.

Podstawą indywidualnej pracy z uczniem jest dokładna diagnoza jego umiejętności, usposobienia, zainteresowań oraz możliwych dróg rozwoju. Na jej podstawie wychowawcy ustalają z nauczycielami odpowiednie środki dla zapewnienia pełnego rozwoju ucznia. Diagnoza nie jest jednak przeprowadzana jednorazowo, ale dokonuje się jej na bieżąco, tak aby w każdym momencie nauczania skupiać uwagę na aktualnych potrzebach wychowanków.

Warunkiem skutecznego przekazywania treści objętych szkolnym programem nauczania i wychowawczym jest zainteresowanie wykazywane przez ucznia. Nie spotyka się uczniów, którzy nie posiadają zainteresowań – ale najczęściej uczniowie nawet tej samej klasy przejawiają zupełnie różne pasje. Stąd wynika ogromna potrzeba indywidualizacji metod z których korzysta się w pracy z uczniami, tak aby wykorzystać ich naturalne zainteresowania jako dźwignię dzięki której uczniowie mogą łatwiej przyswoić wiedzę.

Wreszcie należy odpowiedzieć sobie na pytanie jaki jest cel osiągania wiedzy i doskonalenia się w mądrości. Poznawanie i rozumienie świata widzialnego, mimo iż ciekawe samo w sobie, jest przede wszystkim środkiem prowadzącym do postępowania w cnocie i drogą prowadzącą do Boga. Ambicją nauczycieli naszej szkoły jest aby uczniowie przez czynienie postępów w poszczególnych naukach poznawali Prawdę – nie lepiej lub gorzej udowadniane teorie, ale osobową Prawdę, czyli Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zgodnie z dogmatem wiary katolickiej Deum, rerum omnium principium et finem, naturali humanae rationis lumine e rebus creatis certo cognosci posse, Boga w sposób pewny poznaje się poprzez stworzony przez Niego świat.